Košík 0
Celkem
bez DPH
0 Kč
Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky www.Losrentalos.cz / Podmínky smlouvy

Smluvní strany tímto uzavírají podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o nájmu:

I.
Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že se v jeho vlastnictví nachází technika, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze objednávky (dále jen „Technika“).
Nájemce prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy seznámen se stavem Techniky.

II.
Projev vůle

Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci Techniku k dočasnému užívání, pokud je technika v daném čase dostupná a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné uvedené na webu dle aktuálního ceníku   www.losrentalos.cz.
Pronajímatel si vyhrazuje právo nepronajmout techniku osobám či subjektům, které nejsou ekonomicky důvěryhodné či nemají odbornou znalost techniky

III.
Výše nájemného

Smluvní strany se dohodly, že výše nájemného je rovna součtu údajů o cenně vybraných položek dle oficiálního ceníku na www.losrentalos.cz násobeno počtem natáčecích dnů (dále jen „Nájemné“).
Nájemné bude uhrazeno do dvou týdnů od navrácení techniky.

IV.
Doba nájmu

Smluvní strany se dohodly, že doba nájmu je počet natáčecích den vypočítaných v objednávce, pronajímatel předá Techniku nájemci při podpisu této smlouvy a nájemce vrátí techniku pronajímateli nejpozději v čas uvedený v objednávce

V.
Kauce

Nájemce složí ke dni předání techniky kauci určenou pronajímatelem (kauce může být až do výše ceny zapůjčené techniky)
Po skončení nájmu vrátí pronajímatel kauci nájemci. Započte si přitom částku odpovídající smluvní pokutě podle čl. VI. odst. 10 této smlouvy a nákladům na opravu Techniky nebo zakoupení nové srovnatelné Techniky podle čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

VI.
Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je povinen používat Techniku pouze k obvyklým účelům a pouze na místech, pro které je svým charakterem určena. Při užívání Techniky je nájemce povinen postupovat s odbornou péčí. Nájemce není oprávněn Techniku jakkoliv opravovat nebo upravovat.
Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn poskytnout Techniku k užívání třetí osobě. Nájemce není oprávněn použít Techniku jako zástavu.
Nájemce není oprávněn používat Techniku mimo území České republiky, bez předchozího písemného potvrzení pronajímatele. 
Nájemce je povinnen překontrolovat si funkčnost a kompletnost techniky na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Nájemce převzetím techniky přebírá zodpovědnost za škody způsobené na technice, včetně nahodilé zkázy techniky.
Nájemce je povinnen zajistit místo natáčení, tak aby nedošlo k poškození techniky, krádeži či její ztrátě. Zabezpečit vstup pouze oprávněným osobám, nevystavovat Techniku rizikovým přírodním prostředím a meterologickým živlům, nevystavovat Techniku či asistujícího manipulačního technika poskytnutého pronajímatelem do rizikových situací, které by mohli ohrozit jejich bezpečnost.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu poškození, zničení nebo ztrátu Techniky.
Nájemce odpovídá po celé období trvání nájmu za poškození, zničení nebo ztrátu Techniky. V případě poškození Techniky je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku odpovídající nákladům na opravu Techniky. V případě zničení nebo ztráty Techniky je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na zakoupení nové srovnatelné Techniky.
Nájemce odpovídá za škody, které vzniknou na majetku, zdraví nebo životě třetích osob v souvislosti s používáním Techniky v období trvání nájmu.
Nájemce je oprávněn sjednat si na vlastní náklady pojištění odpovědnosti za škody, které vzniknou na Technice nebo na majetku, zdraví nebo životě třetích osob v souvislosti s používáním Techniky v období trvání nájmu.
Nájemce je povinen odevzdat Techniku pronajímateli v den uvedený v čl. IV této smlouvy, a to v místě, kde ji převzal, a ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k jejímu obvyklému opotřebení při řádném užívání. Při odevzdání Techniky je nájemce povinen pronajímateli předvést také její funkčnost. Pronajímatel dále neodpovídá za data uložená na záznamových discích. 
V případě, že nájemce neodevzdá Techniku pronajímateli v den uvedený v čl. IV této smlouvy, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo pronajímatele na dopočítání nájemného za každý započatý den do navrácení techniky pronajímateli.

VII.
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen předat Techniku nájemci v den a čas, který je uvedený na objednávce 
Pronajímatel není odpovědný za škody, včetně ztrát zisků, které vzniknou nájemci v souvislosti s používáním Techniky.
Pronajímatel není povinen poskytnout nájemci náhradu škody, včetně ztrát zisků, které vzniknou nájemci v případě, kdy dojde k poruše funkčnosti techniky v období trvání nájmu.

VIII.
Skončení nájmu

Nájem je ukončen uplynutím doby nájmu podle čl. IV. této smlouvy.
V případě hrubého porušení povinností nájemce nebo pronajímatele podle čl. VI a čl. VII. této smlouvy má druhá smluvní strana právo nájem ukončit před uplynutím doby nájmu.

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Veškeré změny této smlouvy je možné uskutečnit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a pouze písemně.

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost Ventiv Consulting s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů,

abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

1.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Ventiv Consulting s.r.o. se sídlem Petrská 12, Praha 1 identifikační číslo: 24256111  (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Příběnická 1, Praha 3, telefon 602177157.

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je ď na Váš dotaz z formuláře.

3.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ATELIÉRU STRAHOV

1) Pronájem:

Pronájem Ateliéru se skládá z tří položek, kterými je nájem Atelieru (dle ceníku), Technik atelieru (2900/jeden natáčecí den), a spotřeba Energií (El. energie, Voda, Teplo, Hygienické potřeby, Odpad)

Doba pronájmu je Jeden Natáčecí den, Tedy počítáno 12 hod.

Přesčasy (každá započatá hodina navíc) je počítána následovně:

- Pronájem Ateliéru nad 12hod / 800,- za hod.

- Technik Ateliéru nad 12hod / 350,- za hod.

 

Parkování před Ateliérem je zahrnuto v ceně pronájmu.

 

Příplatek za topnou sezona se dělí na dvě období:

- Říjen a Listopad a Březen a Duben / 2500,- / den

- Prosinec až Únor / 3900,- / den

 

Storno poplatky za zrušení objednávky:

14-7 dní před zahájením nájmu - penále 50% z ceny

8-3 dny před zahájením nájmu - penále 75% z ceny

2 dny a méně před zahájením nájmu - penále 100% z ceny

 

2) Užívání ateliéru Strahov:

V areálu není dovoleno používat otevřený Oheň ani Vodu, podlaha Atelieru je savá a hořlavá.

Areál je použitelný do 2,5 tuny u vjezdu osobního vozidla po vstupové rampě atelieru

Je přísně zakázáno věšet na závěsné konstrukce Atelieru pohyblivé předměty, bez souhlasu pronajímatale prostor. Především se jedná o zavěšování lidí na nosné konstrukce.

Je přísně zakázáno vynášet jakýkoliv inventář Atelieru.

Užíváni prostor je podmíněno instrukcemi "Technika Atelieru" který je ve věci zaučen a odpovídá za hladký provoz pronájmu. 

Prostory atelieru Strahov se navrací vyklizené a uklizené. Poplatky za neuklizený prostor jsou učtovány dle ceníku:

- Úklid Atelieru: 1000,-

- Úklid přilehlých prostor (Šaten, cateringu, kostymérny atd.) : 1000,-

 

Obecné podmínky:

· nájemce je povinen jakékoli závady na předmětu nájmu, které by se vyskytly v průběhu trvání nájmu, neprodleně oznámit pronajímateli.

· nájemce je oprávněn prostory nebo jejich část předat do podnájmu třetí osobě.

· nájemce je povinen zabránit vstupu nepovolaných osob do prostor předmětu nájmu.

· nájemce zajistí aby osoby, kterým umožnil přístup do předmětu nájmu, úmyslně nepoškozovali součásti předmětu nájmu.

· nájemce se zavazuje zajistit, aby před vchodem do předmětu nájmu nedocházelo ze strany jím povolaných osob k narušení pořádku a případně nočního klidu.

· nájemce zajistí aby osoby, kterým umožnil přístup do předmětu nájmu, dodržovali „Řád Atelieru“.

· nájemce se zavazuje k nepřekračení bezpečnostní kapacity atelieru, která je stanovena na 250 osob v jednon čase

 

Při jakémkoliv porušení užívání prostor je provozovatel oprávněn ukončit probíhající pronájem. 

 

3) Kapacita Prostor:

Kapacita prostor je stanovena na 250 lidí, při každé vyšší předpokládané návštěvě je potřeba se dopředu domluvit s provozovatelem prostor Atelieru.

Pro rezervování více míst pro parkování je potřeba dopředu informovat provozovatel areálu, aby zajistil větší počet natáčecích míst. 

 

4) Provoz: 

Každý problém, či neobyčejnou situali je třeba bezpodmínečně hlásit technikovi ateliéru, stejně tak jako se domluvit na postupu v nestandartním procesu používání prostor.